Siirry suoraan sisältöön

Toimitusehdot

Muokattu Grafia ry:n toimitusehtojen pohjalta – ehdot päivitetty 6.1.2021.

1. SOVELTAMISALA
1.1 Näitä toimitusehtoja sovelletaan toiminimi Mattamustan (”Tekijä”) ja Tilaajan väliseen kauppaan ellei muuta ole sovittu. 1.2 Näitä toimitusehtoja sovelletaan graafisen suunnittelun ja kuvituksen piiriin kuuluvissa tehtävissä. 1.3 Teoksella tarkoitetaan kaikkia graafisen suunnittelun ja kuvituksen yhteydessä syntyneitä luonnoksia tai piirroksia.

2. SOPIMUS
2.1 Nämä toimitusehdot ovat osa Tilaajan ja Tekijän välistä sopimusta, joka koostuu toimitusehdoista ja toimeksiantosopimuksesta.

2.2 Toimeksiantosopimuksella Tilaaja tilaa Tekijältä Tekijän suunnitteleman ja tekemän graafisen tai muun toimeksiantosopimuksessa määritellyn työn.

2.3 Sopimus astuu voimaan molempia osapuolia sitovasti, kun molemmat osapuolet ovat sen allekirjoittaneet tai muutoin kirjallisesti tai sähköisesti hyväksyneet.

2.4 Sopimusta ei synny mikäli asiakas ei hyväksy tai vastaa tarjoukseen. Mikäli Tilaaja haluaa perua sopimuksen sen hyväksymisen jälkeen, veloitetaan jo tehty työ Tilaajalta.

3. TYÖN TOIMITTAMINEN
3.1 Työ on toimitettava Tilaajalle toimeksiantosopimuksessa sovitussa aikataulussa, ellei muuta erikseen sovita.

3.2 Työ toimitetaan Tilaajalle toimeksiantosopimuksessa sovitulla tavalla ja sovituissa formaateissa.

3.3 Tekijällä on oikeus käyttää alihankkijaa toimeksiannon suorittamisessa. Tekijä vastaa alihankkijan työstä Tilaajalle.

3.4 Ennen työn aloittamista Tilaajan on annettava Tekijälle tiedot tilatun työn käyttötarkoituksesta sekä sille asetetuista erityisistä ammattiteknisistä vaatimuksista. Tilaajan on toimitettava kaikki tarvittavat tiedot Tekijälle sovitussa ajassa ja muodossa. Mikäli Tilaaja laiminlyö tämän velvollisuutensa, on Tekijällä vastaavasti oikeus vaatia muutoksia sovittuun aikatauluun ja/tai saada korvaus viivästyksen aiheuttamasta lisätyöstä.

3.5 Mikäli työn toimituksen aikataulu viivästyy olennaisesti Tekijästä johtuvasta syystä, on Tilaajalla oikeus saada kohtuullinen alennus sovitusta korvauksesta.

4. IDEALUONNOKSET JA LUONNOKSET
4.1 Kun Tekijä on luovuttanut teoksen luonnokset Tilaajalle, niitä ei saa ilman Tekijän suostumusta julkaista tai käyttää muulla tavoin.

4.2 Mikäli Tilaaja haluaa tehdä luonnokseen muutoksia tai kehittää sitä edelleen, on näiden suorittamiseen oikeus vain Tekijällä itsellään tai hänen valtuuttamallaan henkilöllä.

4.3 Luonnoksia ei saa näyttää tai luovuttaa ulkopuolisille.

4.4 Tilaajalle voidaan esittää eri vaihtoehtoja työstä. Tilaajan valittua ja hyväksyttyä lopullisen luonnoksen, on se molempia osapuolia sitova. Jos Tilaaja haluaa hyväksynnän jälkeen vaihtaa valittua luonnosta tai teettää muutoksia lopullisen luonnoksen hyväksyminen jälkeen, työ veloitetaan tuntiperusteisesti.

5. OIKEUDET
5.1 Tekijä luovuttaa Tilaajalle oikeuden valmistaa työstä kappaleita ja saattaa se yleisön saataviin siinä laajuudessa, josta on tässä sopimuksessa sovittu. Sopimuksen mukaiset oikeudet siirtyvät tilaajalle, kun Tilaaja on kokonaisuudessaan maksanut korvauksen.

5.2 Tilaaja saa käyttää Työtä ainoastaan toimeksiantosopimuksella sovittuun tarkoitukseen ja toimeksiantosopimuksella määritellyissä medioissa ja julkaisuissa. Työn käytöstä muuhun kuin sovittuun tarkoitukseen on sovittava Tekijän kanssa ja siitä on maksettava lisäkorvaus. Tilaajan käyttöoikeus sallii vain ensimmäisen painoksen tekemisen, ellei muuta ole sovittu.

5.3 Käyttöoikeus on voimassa vain Suomessa, ellei toisin ole sovittu. Oikeudet koko maailmaa varten voi saada vain sopimalla siitä Tekijän kanssa.

5.4 Tilaajalle luovutettu oikeus ei ole yksinoikeus, ellei toisin ole sovittu.

5.5 Sikäli kuin yksinoikeudesta sovitaan, koskee yksinoikeus ainoastaan toimeksiantosopimuksessa määritettyä työn käyttöä ainoastaan toimeksiantosopimuksessa määritellyn ajanjakson.

5.6 Ellei erikseen toisin sovita, Tilaajalle ei tällä sopimuksella luovuteta oikeuksia Tilaajalle toimitettuihin työn luonnoksiin.

5.7 Tällä sopimuksella Tekijä ei luovu moraalisista oikeuksistaan.

5.8 Tilaajalla ei ole ilman Tekijän suostumusta oikeutta luovuttaa käyttöoikeuttaan eteenpäin kolmannelle.

5.9 Tilaaja saa muokata ja muuttaa työtä siinä laajuudessa kuin se on välttämätöntä sovitun käyttötarkoituksen kannalta. Mikäli Tilaaja haluaa tehdä työhön muita muutoksia, on tähän saatava Tekijän suostumus.

5.10 Tilaajan mahdollisesta yksinoikeudesta huolimatta Tekijä saa vapaasti käyttää työn kappaletta mm. referenssinä ja työnäytteenä esimerkiksi verkkosivuillaan ja kilpailuissa.

5.11 Mikäli Tilaaja peruu toimeksiannon ennen työn valmistumista, kaikki oikeudet työhön ja sen luonnokseen palautuvat Tekijälle.

Tekijän nimen ilmoittaminen
5.12 Kun teos saatetaan yleisön saataviin, on Tekijän nimi ilmoitettava sillä tavoin kuin hyvä tapa ja kyseisen alan ammattikäytäntö vaatii.

Alkuperäiskappaleiden omistusoikeus
5.13 Kaikki kuvitusoriginaalit, sekä luonnokset että valmiit aineistot, ovat Tekijän omaisuutta ellei toisin ole sovittu. Kuvitusoriginaalien omistusoikeuden luovutuksesta on kussakin tapauksessa maksettava palkkio.

5.14 Alkuperäiskappale on palautettava tekijälle sovitun käytön jälkeen virheettömänä eikä siihen saa tehdä mitään korjauksia.

5.15 Tekijänoikeus teoksiin kuuluu tekijälle. Teosten tekijänoikeudet ovat voimassa 70 vuotta tekijän kuoleman jälkeen ja tavallisten valokuvien osalta 50 vuotta sen vuoden päättymisestä, jona kuva valmistettiin.

6. PALKKIOT JA MAKSAMINEN
6.1 Työstä maksettava palkkio määritellään toimeksiantosopimuksella tai muuten kirjallisesti osapuolten välillä. Tekijälle maksettava palkkio muodostuu kertakorvauksesta ja mahdollisista kulukorvauksista, joista sovitaan erikseen sopimuksessa.

6.2 Toimeksiantosopimuksella sovittuihin korvauksiin ei lisätä arvonlisäveroa, sillä toiminimi Mattamusta ei ole arvonlisäverovelvollinen.

6.3 Perustuntihinta on 60 €, jonka mukaan laskutetaan tuntiperusteiset työt ja tarjoukseen kuulumattomat työt. Tarjouspyynnön pohjalta lasketaan tarjous arvioidun työmäärän ja perustuntihinnan perusteella.

6.4 Jos työn kiireellisyys edellyttää viikonlopputyötä, veloitetaan erikseen laskuun lisättävä tuntilisä. Lauantailisä on +30 €/tunti ja sunnuntailisä +60 €/tunti. Sunnuntailisä pätee myös lakisääteisiin juhlapäiviin.

Palkkio
6.5 Palkkio on maksettava Tekijälle sovitun maksuaikataulun mukaisesti. Toimitetusta työstä on maksettava täysi palkkio riippumatta siitä, käyttääkö Tilaaja työtä vai ei.

6.6 Mikäli toimeksiannon sisältö muuttuu toimeksiannon aikana, on Tekijällä oikeus palkkioon tekemästään lisätyöstä tuntiveloituksen mukaisesti. Jos Tilaaja keskeyttää toimeksiannon Tekijästä riippumattomasta syystä ennen kuin se on valmistunut, on Tekijällä oikeus palkkioon.

6.7 Palkkio koskee ainoastaan ensimmäistä painosta. Uutta painosta otettaessa on Tekijällä oikeus lisäkorvaukseen, ellei muuta ole sovittu. Tekijälle on ilmoitettava uudesta painoksesta etukäteen. Mikäli uusintapainoksesta on sovittu, mutta palkkiota ei ole osapuolten välillä määritelty, on se 50 % alkuperäisestä palkkiosta. Poikkeuksena uusintapainoksia koskevasta säännöstä ovat teokset, jotka on alunperin suunniteltu toistuvaan käyttöön, esimerkisi logo-, liike- ja tavaramerkit.

6.8 Ellei toisin erikseen sovita, maksaa Tilaaja palkkion Tekijän lähettämää laskua vastaan.

Rojalti
6.9 Osapuolet voivat halutessaan sopia rojaltipalkkiosta. Tällöin Tekijällä on oikeus saada sovittu prosenttiosuus teoskappaleiden verottomasta myyntihinnasta.

Kulukorvaukset
6.10 Mikäli niin on sovittu, Tilaaja korvaa Tekijälle toimeksiannosta johtuvat kohtuulliset matkakulut ja/tai muita erikseen sovittavia kohtuullisia kuluja esim. kuvittajien, valokuvaajien tai muiden alihankkijoiden käytöstä aiheutuneet kulut.

6.11 Jos toimeksianto edellyttää matkustamista tai tavara-/materiaalihankintoja, voidaan nämä laskuttaa asiakkaalta. Kuluista sovitaan asiakkaan kanssa ja ne lisätään tarjoukseen tai loppulaskuun.

Luonnospalkkio
6.12 Tilatusta ja toimitetusta teoksen luonnoksesta on Tekijällä oikeus saada luonnospalkkio. Palkkio on maksettava luovutettaessa ja riippumatta siitä johtaako luonnos valmiiseen aineistoon vai ei. Luonnospalkkion maksaminen ei oikeuta tilaajaa minkäälanlaiseen toisintamiseen.

6.13 Mikäli luonnosta tekijän suostumuksella käytetään alkuperäiskappaleena, on siitä maksettava täysi korvaus.

7. REKLAMAATIOT JA VALITUSOIKEUS
7.1 Painotuotteissa reklamaatioiden suhteen on oltava yhteydessä suoraan painoon. Koska graafinen suunnittelu on hyväksytetty Tilaajalla erikseen, sitä ei hyvitetä.

8. MUUT EHDOT
8.1 Osapuolet eivät vastaa toisilleen välillisistä vahingoista, kuten saamatta jääneestä voitosta, ellei osapuoli ole aiheuttanut vahinkoa tahallisesti tai törkeällä huolimattomuudella. Tekijän vahingonkorvausvelvollisuus voi kuitenkin olla enintään verottoman toimeksiantopalkkion suuruinen.

8.2 Mikäli Tilaaja loukkaa Tekijän tekijänoikeuksia tai laiminlyö tässä sopimuksessa asetetut maksuvelvollisuutensa, on Tekijällä oikeus vaatia työn käytön välitöntä lopettamista ja Tilaajalle luovutetun yksinoikeuden perumista.

8.3 Tämä sopimus korvaa osapuolten aikaisemmat kyseisiä asioita koskevat sopimukset ja tahdonilmaisut.

8.4 Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia, lukuun ottamatta sen lainvalintasääntöjä.